Verkiezingsoverzicht voor wereldburgers

Maak uw eigen analyse van de standpunten van de politieke partijen over internationale samenwerking
Welkom bij het verkiezingsoverzicht van NCDO. U kunt deze tool gebruiken om de standpunten van de politieke partijen te filteren op thema’s die u belangrijk vindt op het gebied van internationale samenwerking en duurzaamheid voor de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Kies uw belangrijkste thema’s, maak vervolgens een keuze uit de politieke partijen en klik op ‘ga verder’.


Internationale Samenwerking
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

EU biedt hulp aan lidstaten om mensenhandel en -smokkel te bestrijden. Lidstaten maken gezamenlijke afspraken  over humanitaire hulp aan vluchtelingen, waarop EU toeziet. Grondrechten, zoals toegang tot medische zorg, gelden ook voor mensen zonder verblijfsvergunning.

EU biedt hulp aan lidstaten om mensenhandel en -smokkel te bestrijden. Lidstaten maken gezamenlijke afspraken  over humanitaire hulp aan vluchtelingen, waarop EU toeziet. Grondrechten, zoals toegang tot medische zorg, gelden ook voor mensen zonder verblijfsvergunning.

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

Zoveel mogelijk vluchtelingen opvangen in de eigen regio. Hulp aan landen die veel vluchtelingen opvangen. Eerlijke afspraken over verdeling vluchtelingen en asielzoekers met een ingewikkeld asielverzoek over de lidstaten.

Zoveel mogelijk vluchtelingen opvangen in de eigen regio. Hulp aan landen die veel vluchtelingen opvangen. Eerlijke afspraken over verdeling vluchtelingen en asielzoekers met een ingewikkeld asielverzoek over de lidstaten.

SP
meer »
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

Het voorkomen van mensensmokkel en van rampen zoals bij Lampedusa is een verantwoordelijkheid van ons allen. Eén Europees asielbeleid is nodig. Nederland neemt voluit zijn aandeel in de eerlijke verdeling van de EU brede opvang van asielzoekers.

Het voorkomen van mensensmokkel en van rampen zoals bij Lampedusa is een verantwoordelijkheid van ons allen. Eén Europees asielbeleid is nodig. Nederland neemt voluit zijn aandeel in de eerlijke verdeling van de EU brede opvang van asielzoekers.

PvdA
meer »
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

Europa maakt afspraken met haar buurlanden over een toegankelijke en eerlijke asielprocedure en een menselijke behandeling van migranten. Ruimhartig bijdragen aan een behoorlijke vluchtelingenopvang in de regio, maar ook door kwetsbaarste vluchtelingen een veilige haven in Europa te bieden.

Europa maakt afspraken met haar buurlanden over een toegankelijke en eerlijke asielprocedure en een menselijke behandeling van migranten. Ruimhartig bijdragen aan een behoorlijke vluchtelingenopvang in de regio, maar ook door kwetsbaarste vluchtelingen een veilige haven in Europa te bieden.

GroenLinks
meer »
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

Er moet een beleid zijn dat rechtvaardig en humaan is voor asielzoekers en solidair tussen verschillende lidstaten. De mensenrechten en veiligheid van kinderen en volwassenen moeten hierbij zijn gewaarborgd. Vluchtelingen kunnen het best worden opgevangen in de regio van herkomst.

Er moet een beleid zijn dat rechtvaardig en humaan is voor asielzoekers en solidair tussen verschillende lidstaten. De mensenrechten en veiligheid van kinderen en volwassenen moeten hierbij zijn gewaarborgd. Vluchtelingen kunnen het best worden opgevangen in de regio van herkomst.

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

Een gezamenlijk, eerlijk en rechtvaardig  Europees asiel- en visumbeleid is nodig met evenredige verdeling per lidstaat. Opvang van vluchtelingen in de regio bij oorlogen en natuurrampen. Economische vluchtelingen moeten worden geweerd. 

Een gezamenlijk, eerlijk en rechtvaardig  Europees asiel- en visumbeleid is nodig met evenredige verdeling per lidstaat. Opvang van vluchtelingen in de regio bij oorlogen en natuurrampen. Economische vluchtelingen moeten worden geweerd. 

CDA
meer »
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

Inzet op gezamenlijk asielbeleid met aandacht voor Europese solidariteit bij de opvang van vluchtelingen en één Europese beoordeling van de veiligheidssituatie. 

Inzet op gezamenlijk asielbeleid met aandacht voor Europese solidariteit bij de opvang van vluchtelingen en één Europese beoordeling van de veiligheidssituatie. 

D66
meer »
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

Asielaanvragen moeten alleen nog worden afgehandeld aan de Europese buitengrenzen. Opvang in de regio heeft de sterke voorkeur. Nederland moet de mogelijkheid blijven houden om de regels aan te scherpen. 

Asielaanvragen moeten alleen nog worden afgehandeld aan de Europese buitengrenzen. Opvang in de regio heeft de sterke voorkeur. Nederland moet de mogelijkheid blijven houden om de regels aan te scherpen. 

VVD
meer »
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

Nederland moet weer baas worden over de eigen grenzen. De grenzen moeten worden gesloten voor alle immigratie uit islamitische landen. De massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor Nederland.

Nederland moet weer baas worden over de eigen grenzen. De grenzen moeten worden gesloten voor alle immigratie uit islamitische landen. De massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor Nederland.

PVV
meer »
«
X
Vluchtelingen- en asielbeleid

Één Europees asiel- en immigratiebeleid waardoor asielzoekers in elke lidstaat gelijk behandeld worden en de kosten gezamenlijk worden gedragen. Ook betere beveiliging van buitengrenzen.

Één Europees asiel- en immigratiebeleid waardoor asielzoekers in elke lidstaat gelijk behandeld worden en de kosten gezamenlijk worden gedragen. Ook betere beveiliging van buitengrenzen.

50PLUS
meer »
«
X
Defensie

Voorstellen voor oprichting van een Europees leger wijzen we af. Zulke zaken regelen we nationaal. Er moet paal en perk aan wapens worden gesteld. 

Voorstellen voor oprichting van een Europees leger wijzen we af. Zulke zaken regelen we nationaal. Er moet paal en perk aan wapens worden gesteld. 

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
Defensie

De EU moet geen militair bondgenootschap worden, wel moet meer worden samengewerkt. De sluipende ontwikkeling naar een Europees leger moet worden gestopt. EU onthoudt zich van subsidies voor de wapenindustrie.

De EU moet geen militair bondgenootschap worden, wel moet meer worden samengewerkt. De sluipende ontwikkeling naar een Europees leger moet worden gestopt. EU onthoudt zich van subsidies voor de wapenindustrie.

SP
meer »
«
X
Defensie

Verregaande samenwerking op defensiegebied moet leiden tot een logische taakverdeling. De EU krijgt een civiel-militaire troepenmacht met een goed uitgerust hoofdkwartier. Militair ingrijpen kan alleen met internationale rechtsgrondslag.

Verregaande samenwerking op defensiegebied moet leiden tot een logische taakverdeling. De EU krijgt een civiel-militaire troepenmacht met een goed uitgerust hoofdkwartier. Militair ingrijpen kan alleen met internationale rechtsgrondslag.

PvdA
meer »
«
X
Defensie

NAVO mag geen belemmering vormen voor Europese militaire integratie en wordt op termijn vervangen door Europese defensiemacht. Deze specialiseert zich in vredesmissies en wordt gecontroleerd door het Europees Parlement. 

NAVO mag geen belemmering vormen voor Europese militaire integratie en wordt op termijn vervangen door Europese defensiemacht. Deze specialiseert zich in vredesmissies en wordt gecontroleerd door het Europees Parlement. 

GroenLinks
meer »
«
X
Defensie

Inzet van militairen is en blijft de soevereine bevoegdheid van lidstaten. Wel kan de EU onderzoeken of een civiel-militair hoofdkwartier van toegevoegde waarde kan zijn evenals gemeenschappelijke financiering van militaire operaties.

Inzet van militairen is en blijft de soevereine bevoegdheid van lidstaten. Wel kan de EU onderzoeken of een civiel-militair hoofdkwartier van toegevoegde waarde kan zijn evenals gemeenschappelijke financiering van militaire operaties.

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
Defensie

Het is van belang dat de EU minder afhankelijk wordt van de VS voor zijn eigen veiligheid. NAVO is belangrijk, maar veiligheid moet in toenemende mate een taak van de EU zijn. Investeringen in belangrijke militaire capaciteiten en verdergaande samenwerking op het gebied van Defensie.

Het is van belang dat de EU minder afhankelijk wordt van de VS voor zijn eigen veiligheid. NAVO is belangrijk, maar veiligheid moet in toenemende mate een taak van de EU zijn. Investeringen in belangrijke militaire capaciteiten en verdergaande samenwerking op het gebied van Defensie.

CDA
meer »
«
X
Defensie

Meer samenwerken op veiligheidsanalyses, inkoop en onderhoud van materieel, training van personeel en digitale veiligheid. Op termijn kan deze samenwerking leiden tot één Europese krijgsmacht. 

Meer samenwerken op veiligheidsanalyses, inkoop en onderhoud van materieel, training van personeel en digitale veiligheid. Op termijn kan deze samenwerking leiden tot één Europese krijgsmacht. 

D66
meer »
«
X
Defensie

Geen Europees leger. Er moet wel intensiever worden samengewerkt. Daarbij moet de nadruk liggen op nauwe samenwerking, ‘pooling and sharing’ en gezamenlijk optreden bij missies. Er moet een echte vrije markt komen voor defensiematerieel.

Geen Europees leger. Er moet wel intensiever worden samengewerkt. Daarbij moet de nadruk liggen op nauwe samenwerking, ‘pooling and sharing’ en gezamenlijk optreden bij missies. Er moet een echte vrije markt komen voor defensiematerieel.

VVD
meer »
«
X
Defensie

N.v.t.

N.v.t.

PVV
meer »
«
X
Defensie

Lidstaten werken verder toe naar een Europees defensiebeleid waarbij elk land 1 of meerdere kerntaken voor haar rekening neemt. Nederland bijvoorbeeld marine. Meer Europese samenwerking is onvermijdelijk door nationale bezuinigingen.

Lidstaten werken verder toe naar een Europees defensiebeleid waarbij elk land 1 of meerdere kerntaken voor haar rekening neemt. Nederland bijvoorbeeld marine. Meer Europese samenwerking is onvermijdelijk door nationale bezuinigingen.

50PLUS
meer »
«
X
SRGR

Inzet op waarborgen SRGR, ook om bij te dragen aan het remmen van de bevolkingsgroei. Speerpunten in het OS-beleid zijn het doorbreken van taboes over homoseksualiteit, abortus en geweld tegen vrouwen, het verlagen van moedersterfte en het promoten en verstrekken van voorbehoedsmiddelen. Binnen EU ook aandacht voor gelijke kansen voor iedereen.

Inzet op waarborgen SRGR, ook om bij te dragen aan het remmen van de bevolkingsgroei. Speerpunten in het OS-beleid zijn het doorbreken van taboes over homoseksualiteit, abortus en geweld tegen vrouwen, het verlagen van moedersterfte en het promoten en verstrekken van voorbehoedsmiddelen. Binnen EU ook aandacht voor gelijke kansen voor iedereen.

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
SRGR

Binnen Europa: aandacht voor gelijke rechten voor  LHBT en tegengaan van discriminatie en geweld.

Binnen Europa: aandacht voor gelijke rechten voor  LHBT en tegengaan van discriminatie en geweld.

SP
meer »
«
X
SRGR

Handelspreferenties intrekken bij grove schendingen van mensenrechten zoals rechten van LHBT. Beter gebruik maken van mogelijkheden om lidstaten aan te spreken naleven afspraken gelijke behandeling, zoals tegengaan van LHBT discriminatie. Inzetten voor LHBT-partnerschappen en huwelijk in heel Europa. Elke lidstaat moet sociale doelstellingen nastreven zoals gelijkheid tussen man en vrouw.

Handelspreferenties intrekken bij grove schendingen van mensenrechten zoals rechten van LHBT. Beter gebruik maken van mogelijkheden om lidstaten aan te spreken naleven afspraken gelijke behandeling, zoals tegengaan van LHBT discriminatie. Inzetten voor LHBT-partnerschappen en huwelijk in heel Europa. Elke lidstaat moet sociale doelstellingen nastreven zoals gelijkheid tussen man en vrouw.

PvdA
meer »
«
X
SRGR

Eén overkoepelende Europese anti-discriminatiewet. EC ziet op rol toe van lidstaten om mensen die bedreigd of vervolgd worden vanwege hun geslacht (identiteit) of seksuele gerichtheid te beschermen. EU financiert OS-programma’s gericht op tegengaan geweld vrouwen, terugdringen moedersterfte, bevorderen gebruik anticonceptie, mogelijk maken veilige abortus en vergroten acceptatie LHBT.

Eén overkoepelende Europese anti-discriminatiewet. EC ziet op rol toe van lidstaten om mensen die bedreigd of vervolgd worden vanwege hun geslacht (identiteit) of seksuele gerichtheid te beschermen. EU financiert OS-programma’s gericht op tegengaan geweld vrouwen, terugdringen moedersterfte, bevorderen gebruik anticonceptie, mogelijk maken veilige abortus en vergroten acceptatie LHBT.

GroenLinks
meer »
«
X
SRGR

In reproductieve gezondheid staat het welzijn van moeder en kind voorop en wordt gewezen op het belang van trouw in (seksuele) relaties en het tegengaan van wisselende seksuele contacten. Er wordt geen plaats gegeven aan het wettelijk mogelijk maken van abortus provocatus in bewustwording programma’s ten zuiden van de Sahara.

In reproductieve gezondheid staat het welzijn van moeder en kind voorop en wordt gewezen op het belang van trouw in (seksuele) relaties en het tegengaan van wisselende seksuele contacten. Er wordt geen plaats gegeven aan het wettelijk mogelijk maken van abortus provocatus in bewustwording programma’s ten zuiden van de Sahara.

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
SRGR

CDA wil aandacht voor rechten van vrouwen in het buitenlandbeleid van de EU. EU moet aandacht vragen voor gendergelijkheid als onderdeel van de Millenniumdoelen en in het vervolg hier op.

CDA wil aandacht voor rechten van vrouwen in het buitenlandbeleid van de EU. EU moet aandacht vragen voor gendergelijkheid als onderdeel van de Millenniumdoelen en in het vervolg hier op.

CDA
meer »
«
X
SRGR

Aandacht SRGR vooral gericht op Europa; legale abortus, openstelling huwelijk paren van gelijk geslacht, erkenning rechten getrouwde homoparen of LHBT-paren met een samenlevingscontract. Inzetten op seksuele en reproductieve gezondheidsrechten als onderdeel van Europese gezondheidsstrategie.

Aandacht SRGR vooral gericht op Europa; legale abortus, openstelling huwelijk paren van gelijk geslacht, erkenning rechten getrouwde homoparen of LHBT-paren met een samenlevingscontract. Inzetten op seksuele en reproductieve gezondheidsrechten als onderdeel van Europese gezondheidsstrategie.

D66
meer »
«
X
SRGR

Vrijheid van seksuele voorkeur en expressie moeten in alle lidstaten gewaarborgd zijn. Van OS-landen mogen inspanningen worden verwacht bij het waarborgen van grondrechten, waaronder het bestrijden van discriminatie op grond van sekse of seksuele geaardheid en behandeling van minderheden. 

Vrijheid van seksuele voorkeur en expressie moeten in alle lidstaten gewaarborgd zijn. Van OS-landen mogen inspanningen worden verwacht bij het waarborgen van grondrechten, waaronder het bestrijden van discriminatie op grond van sekse of seksuele geaardheid en behandeling van minderheden. 

VVD
meer »
«
X
SRGR

N.v.t.

N.v.t.

PVV
meer »
«
X
SRGR

N.v.t.

N.v.t.

50PLUS
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

Lidstaten besteden 1% van BBP aan ontwikkelingshulp en 1% van BBP aan klimaatregelen in OS-landen. Speciale aandacht voor kwetsbare groepen en betere afstemming tussen lidstaten. EU zet in op post- 2015 agenda en duurzaamheid-doelen. Prioriteit: schoon drinkwater en hygiëne, goede gezondheidszorg, toegang essentiële medicijnen en anticonceptie, onderwijs, duurzame landbouw en schone energie.

Lidstaten besteden 1% van BBP aan ontwikkelingshulp en 1% van BBP aan klimaatregelen in OS-landen. Speciale aandacht voor kwetsbare groepen en betere afstemming tussen lidstaten. EU zet in op post- 2015 agenda en duurzaamheid-doelen. Prioriteit: schoon drinkwater en hygiëne, goede gezondheidszorg, toegang essentiële medicijnen en anticonceptie, onderwijs, duurzame landbouw en schone energie.

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

Nederland herneemt haar leidende positie in ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking met andere landen in Europa als dat aantoonbare meerwaarde heeft boven de hulp van afzonderlijke lidstaten en multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank.

Nederland herneemt haar leidende positie in ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking met andere landen in Europa als dat aantoonbare meerwaarde heeft boven de hulp van afzonderlijke lidstaten en multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank.

SP
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

EU speelt voortrekkersrol vernieuwing Millenniumdoelen met koppeling naar mensenrechten, mondiale milieu-uitdagingen en vrede en veiligheid.  EU coördineert OS-beleid van lidstaten. Inzet op besteding van ten minste 0,7 % van het BNP. EU blijft armoede-bestrijding vooral richten op armste landen en meest kwetsbare groepen. Armoedebestrijding is pas effectief als er ook gewerkt wordt aan andere zaken als eerlijke handel, vrede en duurzaamheid.

EU speelt voortrekkersrol vernieuwing Millenniumdoelen met koppeling naar mensenrechten, mondiale milieu-uitdagingen en vrede en veiligheid.  EU coördineert OS-beleid van lidstaten. Inzet op besteding van ten minste 0,7 % van het BNP. EU blijft armoede-bestrijding vooral richten op armste landen en meest kwetsbare groepen. Armoedebestrijding is pas effectief als er ook gewerkt wordt aan andere zaken als eerlijke handel, vrede en duurzaamheid.

PvdA
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

Aanpassing handels-, belasting- en landbouwbeleid door EU zodat economische ontwikkeling  arme landen niet belemmerd wordt. Aanspreken opkomende landen voor financiering duurzaamheiddoelen. Binnen Europa  harde afspraken over ontwikkelingshulp; 0,7 % en op termijn minstens 1% van BNP. Klimaatsteun bovenop officiële uitgaven. Alleen ongebonden hulp, bundeling OS en aandacht open data. 

Aanpassing handels-, belasting- en landbouwbeleid door EU zodat economische ontwikkeling  arme landen niet belemmerd wordt. Aanspreken opkomende landen voor financiering duurzaamheiddoelen. Binnen Europa  harde afspraken over ontwikkelingshulp; 0,7 % en op termijn minstens 1% van BNP. Klimaatsteun bovenop officiële uitgaven. Alleen ongebonden hulp, bundeling OS en aandacht open data. 

GroenLinks
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

Inzet EU op voortzetting Millenniumdoelen in de post-2015 agenda. Meerwaarde EU: stimuleren  regionale samenwerking en coördinatie  hulpinspanningen. EU OS-gelden richten op financiering grote infrastructurele projecten, zoeken ‘best practices’ en versterken essentiële diensten, sociale zekerheid, volkshuisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

Inzet EU op voortzetting Millenniumdoelen in de post-2015 agenda. Meerwaarde EU: stimuleren  regionale samenwerking en coördinatie  hulpinspanningen. EU OS-gelden richten op financiering grote infrastructurele projecten, zoeken ‘best practices’ en versterken essentiële diensten, sociale zekerheid, volkshuisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

EU moet inzetten op ambitieus vervolg Millenniumdoelen. OS van de EU gericht op duurzame groei, o.a. door ontwikkeling private sector, rechtsstaat, democratie, effectief belastingsysteem en naleving van fundamentele rechten. Betere democratische controle door het Europees Ontwikkelingsfonds als onderdeel van de EU begroting. Mondiale milieubescherming als speerpunt van buitenlandse- en ontwikkelingspolitiek.

EU moet inzetten op ambitieus vervolg Millenniumdoelen. OS van de EU gericht op duurzame groei, o.a. door ontwikkeling private sector, rechtsstaat, democratie, effectief belastingsysteem en naleving van fundamentele rechten. Betere democratische controle door het Europees Ontwikkelingsfonds als onderdeel van de EU begroting. Mondiale milieubescherming als speerpunt van buitenlandse- en ontwikkelingspolitiek.

CDA
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

Aandacht voor verhogen budget tot 0,7 %, betere samenwerking lidstaten en eerlijke handel. Inzetten op thema’s goed bestuur, democratisering, behoud natuur en biodiversiteit, rechten en veiligheid van vrouwen en kinderen, LHBT-rechten. 

Aandacht voor verhogen budget tot 0,7 %, betere samenwerking lidstaten en eerlijke handel. Inzetten op thema’s goed bestuur, democratisering, behoud natuur en biodiversiteit, rechten en veiligheid van vrouwen en kinderen, LHBT-rechten. 

D66
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

Nadruk Europese ontwikkeling- ’hulp’ op handel en investeringen door inzet nationale en internationale financiële instellingen. Europese handelsbelemmeringen voor OS-landen moeten worden weggenomen. Beter gebruik van middelen voor bevordering goed bestuur en beleid en respect mensenrechten. Altijd ruimte voor voedselhulp en humanitaire noodhulp.

Nadruk Europese ontwikkeling- ’hulp’ op handel en investeringen door inzet nationale en internationale financiële instellingen. Europese handelsbelemmeringen voor OS-landen moeten worden weggenomen. Beter gebruik van middelen voor bevordering goed bestuur en beleid en respect mensenrechten. Altijd ruimte voor voedselhulp en humanitaire noodhulp.

VVD
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

N.v.t.

N.v.t.

PVV
meer »
«
X
Ontwikkelings samenwerking

Ontwikkelingssamenwerking moet een meer economische karakter hebben. Economische zelfstandigheid is de beste hulp.

Ontwikkelingssamenwerking moet een meer economische karakter hebben. Economische zelfstandigheid is de beste hulp.

50PLUS
meer »
«
X
Eerlijke handel

Positie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel sterk verbeteren en de wereldeconomie meer regionaliseren. EU moet geen vrijhandelsakkoorden meer afsluiten en afzien van vrijhandel die ten koste gaat van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy. Er moet een MVO-toezichthouder komen. 

Positie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel sterk verbeteren en de wereldeconomie meer regionaliseren. EU moet geen vrijhandelsakkoorden meer afsluiten en afzien van vrijhandel die ten koste gaat van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy. Er moet een MVO-toezichthouder komen. 

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
Eerlijke handel

Oneerlijke handelsverdragen tussen de EU en OS-landen moeten worden teruggedraaid. OS-landen moeten hun (landbouw)markt kunnen beschermen. Landen in Europa moeten een eind maken aan het dumpen van producten in OS-landen.

Oneerlijke handelsverdragen tussen de EU en OS-landen moeten worden teruggedraaid. OS-landen moeten hun (landbouw)markt kunnen beschermen. Landen in Europa moeten een eind maken aan het dumpen van producten in OS-landen.

SP
meer »
«
X
Eerlijke handel

Eerlijke handel is van belang voor armoedebestrijding. Handel mag niet ten koste gaan van werknemers- of mensenrechten. Er is meer transparantie van de productieketen nodig om uitbuiting, milieuvervuiling en grondstofmisbruik uit te bannen. Er komt een scherpe rapportageplicht voor grote Europese bedrijven.  

Eerlijke handel is van belang voor armoedebestrijding. Handel mag niet ten koste gaan van werknemers- of mensenrechten. Er is meer transparantie van de productieketen nodig om uitbuiting, milieuvervuiling en grondstofmisbruik uit te bannen. Er komt een scherpe rapportageplicht voor grote Europese bedrijven.  

PvdA
meer »
«
X
Eerlijke handel

Beslechten van handelsbarrières die het voor OS-landen moeilijk maken om producten op de Europese markt aan te bieden.  De EU roept bedrijven tot de orde die het nalaten elders verantwoord te ondernemen. Op Europees niveau moeten nieuwe belastingverdragen worden afgesloten om belastingontwijking tegen te gaan.

Beslechten van handelsbarrières die het voor OS-landen moeilijk maken om producten op de Europese markt aan te bieden.  De EU roept bedrijven tot de orde die het nalaten elders verantwoord te ondernemen. Op Europees niveau moeten nieuwe belastingverdragen worden afgesloten om belastingontwijking tegen te gaan.

GroenLinks
meer »
«
X
Eerlijke handel

OS-landen hoeven hun markten minder vergaand en minder snel te openen dan EU-landen. De EU moet binnen de Wereldhandels organisatie pleiten voor het opnemen van sociale-, milieu-, en dierenwelzijnsnormen. Voor burgers moet duidelijk zijn of producten via eerlijke handel zijn verkregen. 

OS-landen hoeven hun markten minder vergaand en minder snel te openen dan EU-landen. De EU moet binnen de Wereldhandels organisatie pleiten voor het opnemen van sociale-, milieu-, en dierenwelzijnsnormen. Voor burgers moet duidelijk zijn of producten via eerlijke handel zijn verkregen. 

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
Eerlijke handel

Open internationale handel moet worden bevorderd. Standaarden ten aanzien van milieu, arbeid en dierenwelzijn moeten een onderdeel worden van non-trade concerns van Europese handelsakkoorden. De EU moet sneller en beter ingrijpen bij oneerlijke concurrentie en bij dumping binnen en buiten Europa.

Open internationale handel moet worden bevorderd. Standaarden ten aanzien van milieu, arbeid en dierenwelzijn moeten een onderdeel worden van non-trade concerns van Europese handelsakkoorden. De EU moet sneller en beter ingrijpen bij oneerlijke concurrentie en bij dumping binnen en buiten Europa.

CDA
meer »
«
X
Eerlijke handel

Voor vrijhandel en tegen protectionisme. Inzetten op een betere toegang tot markten wereldwijd, verspreiding van fairtrade principes, handelsverdragen inclusief duurzaamheid en een Wereldhandelsorganisatie met een duidelijker plek voor milieu en innovatie, zonder ontwikkelende economieën oneerlijk te benadelen. 

Voor vrijhandel en tegen protectionisme. Inzetten op een betere toegang tot markten wereldwijd, verspreiding van fairtrade principes, handelsverdragen inclusief duurzaamheid en een Wereldhandelsorganisatie met een duidelijker plek voor milieu en innovatie, zonder ontwikkelende economieën oneerlijk te benadelen. 

D66
meer »
«
X
Eerlijke handel

Markten moeten verder worden opengesteld zodat er eerlijk kan worden geconcurreerd. Daarvoor is een proactieve rol van de EU binnen de Wereldhandelsorganisatie nodig. Ook kunnen handelsverdragen worden gesloten met landen en machtsblokken.

Markten moeten verder worden opengesteld zodat er eerlijk kan worden geconcurreerd. Daarvoor is een proactieve rol van de EU binnen de Wereldhandelsorganisatie nodig. Ook kunnen handelsverdragen worden gesloten met landen en machtsblokken.

VVD
meer »
«
X
Eerlijke handel

N.v.t.

N.v.t.

PVV
meer »
«
X
Eerlijke handel

N.v.t.

N.v.t.

50PLUS
meer »
Duurzaamheid
«
X
Voedsel­zekerheid

Veel aandacht voor dit thema ook voor link met OS-landen. Zoals tegengaan voedselverspilling, verantwoord landbouwbeleid, regionalisering landbouw, tegengaan landroof, geen dumping van voedsel op markten OS-landen.  Duurzamer voedselpatroon vraagt om duidelijke norm: plantaardig voedsel is basis, dierlijke eiwitten de uitzondering.

Veel aandacht voor dit thema ook voor link met OS-landen. Zoals tegengaan voedselverspilling, verantwoord landbouwbeleid, regionalisering landbouw, tegengaan landroof, geen dumping van voedsel op markten OS-landen.  Duurzamer voedselpatroon vraagt om duidelijke norm: plantaardig voedsel is basis, dierlijke eiwitten de uitzondering.

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
Voedsel­zekerheid

Meer aandacht voor voedselsoevereiniteit en minder op vrijhandel en wereldmarkt. OS-landen worden niet gedwongen tot liberalisering van de voedselsector. Het gebruik van biomassa en biobrandstoffen is alleen acceptabel als dit niet ten koste gaat van voedselproductie.

Meer aandacht voor voedselsoevereiniteit en minder op vrijhandel en wereldmarkt. OS-landen worden niet gedwongen tot liberalisering van de voedselsector. Het gebruik van biomassa en biobrandstoffen is alleen acceptabel als dit niet ten koste gaat van voedselproductie.

SP
meer »
«
X
Voedsel­zekerheid

Europese landbouwsubsidies moeten ingezet gaan worden voor verduurzaming van de productie van veilig en gezond voedsel. Goede informatie-uitwisseling binnen de EU over voedselsysteem. PvdA wil een Europese zwarte lijst van voedselproducenten en verwerkers die regels overtreden. 

Europese landbouwsubsidies moeten ingezet gaan worden voor verduurzaming van de productie van veilig en gezond voedsel. Goede informatie-uitwisseling binnen de EU over voedselsysteem. PvdA wil een Europese zwarte lijst van voedselproducenten en verwerkers die regels overtreden. 

PvdA
meer »
«
X
Voedsel­zekerheid

Europa heeft een agrarische revolutie nodig. EU handels- en landbouwbeleid moet boeren, zowel in OS-landen als in Europa, meer marktmacht geven. OS-landen moeten hun landbouwmarkt met importtarieven kunnen beschermen voor afgedankt voedsel.EU stelt  een actieplan  tegen voedselverspilling in.

Europa heeft een agrarische revolutie nodig. EU handels- en landbouwbeleid moet boeren, zowel in OS-landen als in Europa, meer marktmacht geven. OS-landen moeten hun landbouwmarkt met importtarieven kunnen beschermen voor afgedankt voedsel.EU stelt  een actieplan  tegen voedselverspilling in.

GroenLinks
meer »
«
X
Voedsel­zekerheid

Exportsubsidies voor landbouwproducten worden afgeschaft. Geïmporteerde producten uit derde landen dienen behalve aan voedselveiligheid ook te voldoen aan eisen van dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en milieu. Er moeten Europese regels komen om voedselverspilling tegen te gaan.

Exportsubsidies voor landbouwproducten worden afgeschaft. Geïmporteerde producten uit derde landen dienen behalve aan voedselveiligheid ook te voldoen aan eisen van dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en milieu. Er moeten Europese regels komen om voedselverspilling tegen te gaan.

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
Voedsel­zekerheid

Voedselzekerheid en voedselveiligheid moeten hoog op de EU-agenda staan. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet een gelijk speelveld garanderen voor binnen de EU geproduceerde én geïmporteerde voedselproducten. De toenemende voedselschaarste is een uitdaging die het NL bedrijfsleven en kennisinstellingen kansen biedt.

Voedselzekerheid en voedselveiligheid moeten hoog op de EU-agenda staan. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet een gelijk speelveld garanderen voor binnen de EU geproduceerde én geïmporteerde voedselproducten. De toenemende voedselschaarste is een uitdaging die het NL bedrijfsleven en kennisinstellingen kansen biedt.

CDA
meer »
«
X
Voedsel­zekerheid

Europese criteria voor duurzame biobrandstoffen; gebruik van duurzame biogrond- en brandstoffen mag niet ten koste gaan van voedselgewassen of de natuur.

Europese criteria voor duurzame biobrandstoffen; gebruik van duurzame biogrond- en brandstoffen mag niet ten koste gaan van voedselgewassen of de natuur.

D66
meer »
«
X
Voedsel­zekerheid

Het Europees landbouwbeleid wordt zo ingericht dat Nederland zijn koppositie op het gebied van landbouw kan vasthouden en uitbreiden. Er moet een gelijk Europees speelveld zijn voor voedselzekerheid. Voor voedselhulp  in ontwikkelingssamenwerking is natuurlijk altijd ruimte.

Het Europees landbouwbeleid wordt zo ingericht dat Nederland zijn koppositie op het gebied van landbouw kan vasthouden en uitbreiden. Er moet een gelijk Europees speelveld zijn voor voedselzekerheid. Voor voedselhulp  in ontwikkelingssamenwerking is natuurlijk altijd ruimte.

VVD
meer »
«
X
Voedsel­zekerheid

N.v.t.

N.v.t.

PVV
meer »
«
X
Voedsel­zekerheid

Huidig stelsel van landbouwsubsidies leidt tot voedselverspilling. Beleid richten op afbouwen van landbouwsubsidies en daadwerkelijk behoefte aan voedsel. Voedselverspilling tegen gaan o.a. door het geven van voorlichting.

Huidig stelsel van landbouwsubsidies leidt tot voedselverspilling. Beleid richten op afbouwen van landbouwsubsidies en daadwerkelijk behoefte aan voedsel. Voedselverspilling tegen gaan o.a. door het geven van voorlichting.

50PLUS
meer »
«
X
Water

Handhaving van strenge normen omdat iedereen recht heeft op schoon water. Prioriteit ontwikkelingssamenwerking  ligt o.a. bij schoon drinkwater en hygiëne. 

Handhaving van strenge normen omdat iedereen recht heeft op schoon water. Prioriteit ontwikkelingssamenwerking  ligt o.a. bij schoon drinkwater en hygiëne. 

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
Water

Binnen Europa: betere samenwerking per stroomgebied en betere controle op goed waterbeheer met aanscherping van normen.

Binnen Europa: betere samenwerking per stroomgebied en betere controle op goed waterbeheer met aanscherping van normen.

SP
meer »
«
X
Water

PvdA wil Europees beleid voor verbetering van waterkwaliteit en het aanpakken van watervervuiling.

PvdA wil Europees beleid voor verbetering van waterkwaliteit en het aanpakken van watervervuiling.

PvdA
meer »
«
X
Water

Binnen EU aandacht voor link tussen landbouw en water en grensoverschrijdende samenwerking stroomgebieden.  Er komt een wereldwijd netwerk van goed beschermde natuurgebieden, inclusief zee reservaten. De EU ondersteunt OS-landen daarin. Drinkwatervoorziening blijft wereldwijd in publieke handen.

Binnen EU aandacht voor link tussen landbouw en water en grensoverschrijdende samenwerking stroomgebieden.  Er komt een wereldwijd netwerk van goed beschermde natuurgebieden, inclusief zee reservaten. De EU ondersteunt OS-landen daarin. Drinkwatervoorziening blijft wereldwijd in publieke handen.

GroenLinks
meer »
«
X
Water

BLijvende inzet voor de kwaliteit van lucht en water is van groot belang.

BLijvende inzet voor de kwaliteit van lucht en water is van groot belang.

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
Water

De kwaliteit en beschikbaarheid van water moet Europees aangepakt worden. Dit biedt kansen voor Nederlands bedrijfsleven en kennisinstellingen. 

De kwaliteit en beschikbaarheid van water moet Europees aangepakt worden. Dit biedt kansen voor Nederlands bedrijfsleven en kennisinstellingen. 

CDA
meer »
«
X
Water

Aandacht voor afspraken over waterbeheer van gedeelde watergebieden, bevorderen van efficiënt watergebruik door principe ‘de gebruiker en vervuiler betaald.

Aandacht voor afspraken over waterbeheer van gedeelde watergebieden, bevorderen van efficiënt watergebruik door principe ‘de gebruiker en vervuiler betaald.

D66
meer »
«
X
Water

N.v.t.

N.v.t.

VVD
meer »
«
X
Water

N.v.t.

N.v.t.

PVV
meer »
«
X
Water

Europese normen voor milieubeleid zoals water- en luchtvervuiling moeten internationaal standaard worden om concurrentienadelen voor de Europese industrie ten opzichte van de rest van de wereld tegen te gaan.

Europese normen voor milieubeleid zoals water- en luchtvervuiling moeten internationaal standaard worden om concurrentienadelen voor de Europese industrie ten opzichte van de rest van de wereld tegen te gaan.

50PLUS
meer »
«
X
Groene economie

Europa verkleint haar ecologische voetafdruk en zet in op een circulaire economie, gericht op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. Duurzaamheidseisen aan de import en winning van al onze grondstoffen. Verder o.a. een grondstoffenboekhouding en inzicht in uitstoot broeikasgassen voor grote bedrijven.

Europa verkleint haar ecologische voetafdruk en zet in op een circulaire economie, gericht op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. Duurzaamheidseisen aan de import en winning van al onze grondstoffen. Verder o.a. een grondstoffenboekhouding en inzicht in uitstoot broeikasgassen voor grote bedrijven.

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
Groene economie

Verduurzaming consumentenmarkt via aanscherping producteisen en verbeterde energieprestaties. De efficiencyeisen voor toestellen, apparaten en voertuigen moeten worden aangescherpt om uitstoot van vervuilende stoffen te voorkomen. 

Verduurzaming consumentenmarkt via aanscherping producteisen en verbeterde energieprestaties. De efficiencyeisen voor toestellen, apparaten en voertuigen moeten worden aangescherpt om uitstoot van vervuilende stoffen te voorkomen. 

SP
meer »
«
X
Groene economie

De PvdA wil een nieuw economisch model waarin welzijn, i.p.v. economische groei centraal staat. Dit als antwoord op de fundamentele schaarsten van natuurlijke hulpbronnen en het beperkt draagvermogen van natuur en klimaat. Inzetten op hergebruik van grondstoffen. Verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De PvdA wil een nieuw economisch model waarin welzijn, i.p.v. economische groei centraal staat. Dit als antwoord op de fundamentele schaarsten van natuurlijke hulpbronnen en het beperkt draagvermogen van natuur en klimaat. Inzetten op hergebruik van grondstoffen. Verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

PvdA
meer »
«
X
Groene economie

Zowel NL als EU overheid moet zich inspannen voor de transitie naar een duurzame economie die draait op zon en wind. Uiterlijk in 2050 alleen nog maar hernieuwbare energie. Niet arbeid maar milieuvervuiling belasten. Grondstoffen en energie steeds vaker uit biomassa, zoals planten en algen halen. De EU stelt een wet op die bedrijven verplicht tot openheid over herkomst van grondstoffen.

Zowel NL als EU overheid moet zich inspannen voor de transitie naar een duurzame economie die draait op zon en wind. Uiterlijk in 2050 alleen nog maar hernieuwbare energie. Niet arbeid maar milieuvervuiling belasten. Grondstoffen en energie steeds vaker uit biomassa, zoals planten en algen halen. De EU stelt een wet op die bedrijven verplicht tot openheid over herkomst van grondstoffen.

GroenLinks
meer »
«
X
Groene economie

CU en SGP willen een economie waarin producten voor een belangrijk deel worden gemaakt van natuurlijke (afval)materialen ipv fossiele grondstoffen. Dit mag niet de voedselproductie schaden. Stimuleren van zonne-energie, windenergie, biomassa en energie uit waterkracht. Landbouwgeld gebruiken voor duurzame innovatietoepassingen, bv sluiten mineralenkringloop. 

CU en SGP willen een economie waarin producten voor een belangrijk deel worden gemaakt van natuurlijke (afval)materialen ipv fossiele grondstoffen. Dit mag niet de voedselproductie schaden. Stimuleren van zonne-energie, windenergie, biomassa en energie uit waterkracht. Landbouwgeld gebruiken voor duurzame innovatietoepassingen, bv sluiten mineralenkringloop. 

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
Groene economie

CDA wil een Europees Duurzaamheidsplan met een langetermijnstrategie voor energie, grondstoffen en technologische ontwikkelingen, waarbij kringlopen verdergaand gesloten worden. In Europese veiligheidsstrategie aandacht voor de strijd om grondstoffen. Het EU landbouwbeleid moet een gelijk speelveld garanderen voor grondstoffen.

CDA wil een Europees Duurzaamheidsplan met een langetermijnstrategie voor energie, grondstoffen en technologische ontwikkelingen, waarbij kringlopen verdergaand gesloten worden. In Europese veiligheidsstrategie aandacht voor de strijd om grondstoffen. Het EU landbouwbeleid moet een gelijk speelveld garanderen voor grondstoffen.

CDA
meer »
«
X
Groene economie

D66 wil een Europese economie die niet draait om gebruiken en opmaken, maar om circuleren en hergebruiken. Europees niveau belangrijk voor overgang groene economie. Inzet op hergebruik, duurzaam beheer hulpbronnen. Door een verschuiving van belastingen op arbeid naar belasting op grondstoffen en vervuiling moedigen we hergebruik aan.

D66 wil een Europese economie die niet draait om gebruiken en opmaken, maar om circuleren en hergebruiken. Europees niveau belangrijk voor overgang groene economie. Inzet op hergebruik, duurzaam beheer hulpbronnen. Door een verschuiving van belastingen op arbeid naar belasting op grondstoffen en vervuiling moedigen we hergebruik aan.

D66
meer »
«
X
Groene economie

In plaats van het subsidiëren van duurzame energie moeten we de markt haar werk laten doen, zodat de meest kostenefficiënte oplossingen worden gekozen. De VVD bepleit ook in Europa het principe ‘de vervuiler betaalt’. In Europa kan worden samengewerkt ten aanzien van steeds schaarser wordende grondstoffen.

In plaats van het subsidiëren van duurzame energie moeten we de markt haar werk laten doen, zodat de meest kostenefficiënte oplossingen worden gekozen. De VVD bepleit ook in Europa het principe ‘de vervuiler betaalt’. In Europa kan worden samengewerkt ten aanzien van steeds schaarser wordende grondstoffen.

VVD
meer »
«
X
Groene economie

N.v.t.

N.v.t.

PVV
meer »
«
X
Groene economie

Europees milieubeleid helpt Nederland schoon en milieuvriendelijk te krijgen zonder oneerlijke concurrentie met andere lidstaten. Europese normen voor lucht- en watervervuiling. Proberen hier internationale standaarden van te maken om concurrentievervalsing tegen te gaan.

Europees milieubeleid helpt Nederland schoon en milieuvriendelijk te krijgen zonder oneerlijke concurrentie met andere lidstaten. Europese normen voor lucht- en watervervuiling. Proberen hier internationale standaarden van te maken om concurrentievervalsing tegen te gaan.

50PLUS
meer »
«
X
Klimaat

De EU stelt mondiale, bindende afspraken voor over het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en stoppen opwarming van de aarde. In 2020 40% minder uitstoot van broeikasgassen t.o.v. 1990, in 2030 65%. In 2050 is Europa CO2- neutraal. 60% duurzame energie in 2030. Afschaffen EU emissiehandelssysteem. Europese lidstaten geven geld voor klimaatmaatregelen in OS-landen.

De EU stelt mondiale, bindende afspraken voor over het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en stoppen opwarming van de aarde. In 2020 40% minder uitstoot van broeikasgassen t.o.v. 1990, in 2030 65%. In 2050 is Europa CO2- neutraal. 60% duurzame energie in 2030. Afschaffen EU emissiehandelssysteem. Europese lidstaten geven geld voor klimaatmaatregelen in OS-landen.

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
Klimaat

De CO2-uitstoot moet in 2030 met minstens 40% afgenomen zijn tov 1992. EU emissiehandelssysteem hervormen om effectief te blijven, o.a. invoeren bodemprijzen emissierechten. CO2-uitstoot terug brengen door toepassen van het principe dat de vervuiler betaalt. CO2-heffing op import vervuilende sectoren om concurrentienadeel op wereldmarkt tegen te gaan.

De CO2-uitstoot moet in 2030 met minstens 40% afgenomen zijn tov 1992. EU emissiehandelssysteem hervormen om effectief te blijven, o.a. invoeren bodemprijzen emissierechten. CO2-uitstoot terug brengen door toepassen van het principe dat de vervuiler betaalt. CO2-heffing op import vervuilende sectoren om concurrentienadeel op wereldmarkt tegen te gaan.

SP
meer »
«
X
Klimaat

Bestrijden van klimaatverandering is prioriteit. In 2050 een emissie-vrije Europese economie. In 2030 reductie van 40%  broeikasgassen. De prijs voor emissiecertificaten wordt weer zo hoog dat zwaar vervuilende bedrijven een financiële prikkel voelen om te investeren in schonere technologie in plaats van de eigen vervuiling af te kopen.

Bestrijden van klimaatverandering is prioriteit. In 2050 een emissie-vrije Europese economie. In 2030 reductie van 40%  broeikasgassen. De prijs voor emissiecertificaten wordt weer zo hoog dat zwaar vervuilende bedrijven een financiële prikkel voelen om te investeren in schonere technologie in plaats van de eigen vervuiling af te kopen.

PvdA
meer »
«
X
Klimaat

In theorie draagt het emissiehandelssysteem bij aan de schone energierevolutie, maar de prijs van CO2-uitstoot is veel te laag. 3 doelen voor 2030: 60% minder uitstoot van broeikasgassen in de EU t.o.v. 1990; 45 % hernieuwbare energie; 40% energiebesparing t.o.v. nu. EU geeft meer klimaatsteun aan OS-landen bovenop bestaande uitgaven voor OS. 

In theorie draagt het emissiehandelssysteem bij aan de schone energierevolutie, maar de prijs van CO2-uitstoot is veel te laag. 3 doelen voor 2030: 60% minder uitstoot van broeikasgassen in de EU t.o.v. 1990; 45 % hernieuwbare energie; 40% energiebesparing t.o.v. nu. EU geeft meer klimaatsteun aan OS-landen bovenop bestaande uitgaven voor OS. 

GroenLinks
meer »
«
X
Klimaat

EU moet streven naar een vermindering van uitstoot van broeikasgassen van tenminste 30% in 2020 en 80% in 2050; 20% energie efficiëntie in 2020; 20% hernieuwbare energie in 2020. Meerdere emissiehandels-systemen in de wereld integreren om te voorkomen dat bedrijven uit de EU vertrekken om onder wetgeving uit te komen.

EU moet streven naar een vermindering van uitstoot van broeikasgassen van tenminste 30% in 2020 en 80% in 2050; 20% energie efficiëntie in 2020; 20% hernieuwbare energie in 2020. Meerdere emissiehandels-systemen in de wereld integreren om te voorkomen dat bedrijven uit de EU vertrekken om onder wetgeving uit te komen.

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
Klimaat

CDA wil een efficiënt emissiehandelssysteem voor CO2-uitstoot om overgang naar duurzame energiehuishouding te bevorderen en bedrijven tot verduurzaming aan te zetten. Doelstelling is 14% duurzame energie in 2020. In het vervolg op de millenniumdoelen moet de EU aandacht vragen voor klimaatdoelstellingen. 

CDA wil een efficiënt emissiehandelssysteem voor CO2-uitstoot om overgang naar duurzame energiehuishouding te bevorderen en bedrijven tot verduurzaming aan te zetten. Doelstelling is 14% duurzame energie in 2020. In het vervolg op de millenniumdoelen moet de EU aandacht vragen voor klimaatdoelstellingen. 

CDA
meer »
«
X
Klimaat

Voor 2030 ambitieuze en bindende Europese klimaatdoelstelling, concrete doelen vaststellen: 45-50% CO2-reductie, 30% energiebesparing en 30% duurzame energieproductie. Verbetering van emissiehandelssysteem. Transitieplannen voor omschakeling naar hernieuwbare energie. 

Voor 2030 ambitieuze en bindende Europese klimaatdoelstelling, concrete doelen vaststellen: 45-50% CO2-reductie, 30% energiebesparing en 30% duurzame energieproductie. Verbetering van emissiehandelssysteem. Transitieplannen voor omschakeling naar hernieuwbare energie. 

D66
meer »
«
X
Klimaat

Klimaatbeleid is een kerntaak van de EU. Europa moet niet te ver voor de troepen uitlopen als landen als China en de VS niet volgen. Europees emissiehandelssysteem is belangrijkste middel om kosten efficiënt CO2 te verlagen, maar werkt nu niet goed. Niet langer doelstellingen op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie erbij betrekken.

Klimaatbeleid is een kerntaak van de EU. Europa moet niet te ver voor de troepen uitlopen als landen als China en de VS niet volgen. Europees emissiehandelssysteem is belangrijkste middel om kosten efficiënt CO2 te verlagen, maar werkt nu niet goed. Niet langer doelstellingen op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie erbij betrekken.

VVD
meer »
«
X
Klimaat

N.v.t.

N.v.t.

PVV
meer »
«
X
Klimaat

N.v.t.

N.v.t.

50PLUS
meer »
«
X
Energiezekerheid

Een gezonde toekomst ligt in duurzame, decentrale energievoorziening. Dat is noodzakelijk voor het milieu en de natuur en maakt ons minder afhankelijk van olie- en gas producerende landen. In 2030 bespaart Europa 50% energie. In 2040 wordt alle energie duurzaam opgewekt. Europa zorgt voor slimme energienetten voor groene stroom. 

Een gezonde toekomst ligt in duurzame, decentrale energievoorziening. Dat is noodzakelijk voor het milieu en de natuur en maakt ons minder afhankelijk van olie- en gas producerende landen. In 2030 bespaart Europa 50% energie. In 2040 wordt alle energie duurzaam opgewekt. Europa zorgt voor slimme energienetten voor groene stroom. 

Partij voor de Dieren
meer »
«
X
Energiezekerheid

Inzet op duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Bevordering grensoverschrijdende koppeling tussen nationale energienetwerken om de pieken en dalen van duurzame energieproductie op te vangen.

Inzet op duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Bevordering grensoverschrijdende koppeling tussen nationale energienetwerken om de pieken en dalen van duurzame energieproductie op te vangen.

SP
meer »
«
X
Energiezekerheid

PvdA is voor een gezamenlijke Europese energiepolitiek met energieleveranciers buiten de EU. Samen optrekken versterkt de positie in onderhandelingen over energietoevoer. De EU moet zich volledig inzetten op duurzame energie. Hiertoe transnationale energienetwerken aanleggen.

PvdA is voor een gezamenlijke Europese energiepolitiek met energieleveranciers buiten de EU. Samen optrekken versterkt de positie in onderhandelingen over energietoevoer. De EU moet zich volledig inzetten op duurzame energie. Hiertoe transnationale energienetwerken aanleggen.

PvdA
meer »
«
X
Energiezekerheid

De EC krijgt de regie over de buitenlandse energiepolitiek. EC voert onderhandelingen met Rusland. Door energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen als zon en wind, maken we een einde aan de uitputting. Inzetten op een Europees supernet voor groene stroom. In de EU geen vergunningen voor boringen naar schaliegas en steenkoolgas.

De EC krijgt de regie over de buitenlandse energiepolitiek. EC voert onderhandelingen met Rusland. Door energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen als zon en wind, maken we een einde aan de uitputting. Inzetten op een Europees supernet voor groene stroom. In de EU geen vergunningen voor boringen naar schaliegas en steenkoolgas.

GroenLinks
meer »
«
X
Energiezekerheid

Energiebeleid is primair nationaal. Het koppelen van de energienetwerken van lidstaten bevordert wel leveringszekerheid. Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) biedt nieuwe mogelijkheden. Afhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten moet worden verminderd. Energiebesparingis hiervoor een goedkope manier.

Energiebeleid is primair nationaal. Het koppelen van de energienetwerken van lidstaten bevordert wel leveringszekerheid. Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) biedt nieuwe mogelijkheden. Afhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten moet worden verminderd. Energiebesparingis hiervoor een goedkope manier.

ChristenUnie/SGP
meer »
«
X
Energiezekerheid

Energiezekerheid vraagt om een Europese aanpak. Europa moet krachtig inzetten op integratie van nationale elektriciteitsmarkten door de koppeling van netwerken en het harmoniseren van energieheffingen, transportkosten en subsidies.

Energiezekerheid vraagt om een Europese aanpak. Europa moet krachtig inzetten op integratie van nationale elektriciteitsmarkten door de koppeling van netwerken en het harmoniseren van energieheffingen, transportkosten en subsidies.

CDA
meer »
«
X
Energiezekerheid

Vergroten van energiezekerheid en verkleinen afhankelijk Rusland en Arabische landen door betere uitwisseling, beheersing energiekosten en transitie naar duurzame, CO2 arme energievoorziening. Nationale energienetwerken koppelen voor efficiënt gebruik duurzame energie.

Vergroten van energiezekerheid en verkleinen afhankelijk Rusland en Arabische landen door betere uitwisseling, beheersing energiekosten en transitie naar duurzame, CO2 arme energievoorziening. Nationale energienetwerken koppelen voor efficiënt gebruik duurzame energie.

D66
meer »
«
X
Energiezekerheid

Energiebeleid is een Europese kerntaak. Landen moeten wel zelf kiezen welke energiemix ze hanteren. Grotere energieonafhankelijkheid van derde (instabiele) landen kan door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer andere energiebronnen in te zetten. 

Energiebeleid is een Europese kerntaak. Landen moeten wel zelf kiezen welke energiemix ze hanteren. Grotere energieonafhankelijkheid van derde (instabiele) landen kan door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer andere energiebronnen in te zetten. 

VVD
meer »
«
X
Energiezekerheid

N.v.t.

N.v.t.

PVV
meer »
«
X
Energiezekerheid

50Plus wil een Europese energiemarkt en duurzame energie om energie-afhankelijkheid van Rusland en andere niet-Europese landen te verminderen.

50Plus wil een Europese energiemarkt en duurzame energie om energie-afhankelijkheid van Rusland en andere niet-Europese landen te verminderen.

50PLUS
meer »

Samenvatting

Welke partijen hebben standpunten over de onderwerpen die u belangrijk vindt? Hieronder vindt u een verkleinde weergave. Heeft u ook antwoord gegeven op de stellingen, dan worden deze meegenomen in de samenvatting.
50PLUS

CDA

ChristenUnie/SGP

D66

GroenLinks

Partij voor de Dieren

PvdA

PVV

SP

VVD


Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De stellingen zijn een journalistieke interpretatie van de standpunten uit de (concept) verkiezingsprogramma’s van politieke partijen voor de Europese parlementsverkiezingen 2014. Vragen en opmerkingen kunt u richten aan info@ncdo.nl.