Steun voor een nieuwe agenda

Rapportage Voices of  Dutch society aangeboden aan VN High Level Panel

‘De toekomst van de wereld is te belangrijk om aan de bobo’s over te laten', stelde de OneWorld hoofdredacteur in zijn aftrap van het weblog ‘2015: The Future we want’. En gelukkig meldden zich in de afgelopen maanden velen om mee te praten over die toekomst. In totaal leverden ongeveer 400 mensen op enige manier een bijdrage aan een van de discussiebijeenkomsten of discussiefora en gaven ongeveer 1500 Nederlanders hun mening via online opinieonderzoek.

Eerste bevindingen
In samenwerking met de Nederlandse Jeugdraad, MyWorld, OneWorld, vertegenwoordigers van de Afrikaanse diaspora in Nederland en branchevereniging Partos heeft NCDO nu een overzicht samengesteld van de eerste bevindingen van de verschillende consultaties en (online) discussies die in de brede samenleving werden georganiseerd over de VN-agenda na 2015. De rapportage is vrijdag 22 maart 2013 aangeboden aan Paul Polman, de bestuursvoorzitter van Unilever en de enige Nederlander in het VN High Level Panel. Van maandag 25 tot en met woensdag 27 maart vergadert Polman in Indonesië over de ‘Post 2015 ontwikkelingsagenda’.

In 2015 lopen de millenniumdoelen af. De Verenigde Naties en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben aangegeven de discussie over de toekomstige agenda te willen verbreden en hebben ook  maatschappelijke organisaties uitgenodigd om mee te denken over een de agenda na 2015. In februari en maart hebben verschillende consultaties plaatsgevonden over nieuwe agenda voor ontwikkelingssamenwerking. Kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven waren hierbij betrokken.

Om de discussie te verbreden ondersteunde NCDO een aantal groepen die zelf al het initiatief hadden genomen om hun stem te laten horen. Dat zijn jongerenvertegenwoordigers, particuliere initiatieven en de (Afrikaanse) diaspora. Daarnaast voerde NIPO in opdracht van NCDO een kort onderzoek onder de Nederlandse bevolking uit. OneWorld stelde een samenvatting samen van de belangrijkste bijdrage van de online discussie 2015: The Future we want. Deze discussie loopt nog door. Tot slot werden ook de belangrijkste bevindingen meegenomen van de consultatie van de maatschappelijke organisaties die zich met internationale samenwerking bezig houden.

Nieuwe agenda
Uit de verschillende consultaties en discussies komen een aantal punten naar voren die breed worden gedeeld:

  • de meeste deelnemers aan de discussies ondersteunen het opstellen van een nieuwe agenda met duidelijke doelen en indicatoren;
  • er is veel aandacht voor de rol die westerse landen spelen; het moet niet (alleen) gaan om ontwikkelingssamenwerking maar om het brede beleid. Eerlijke handel speelt hierbij een belangrijke  rol;
  • verder moeten de afspraken niet alleen gelden voor overheden of internationale organisaties, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties;
  • deelnemers vragen verder aandacht voor transparantie; voor alle groepen moet er duidelijkheid komen over de voortgang van de doelen; ook voor burgers;
  • ten slotte wordt er aandacht gevraagd voor de millenniumdoelen die nog niet zijn behaald.

NCDO werkt in samenwerking met betrokken organisaties aan een publieksversie over de discussie die in Nederland wordt gevoerd over de post-2015 ontwikkelingsagenda.