'Klassieke hulp niet meer van deze tijd'

Publicatie AIV-advies “Wisselwerking tussen actoren in Internationale Samenwerking. Naar flexibiliteit en vertrouwen”

Afgelopen maandagmiddag 25 maart presenteerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken haar nieuwste advies aan de Regering en Staten-Generaal over Ontwikkelingssamenwerking. Het advies is, in reactie op een verzoek van de regering, tot stand gekomen door de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de AIV. Deze commissie staat onder leiding van prof. Arie de Ruijter, die recentelijk ook directeur ad interim van NCDO is geworden.

Mythe
Hoofdboodschap van het advies is dat uitvoering van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking via de klassieke hulpkanalen niet meer van deze tijd is. Met de toegenomen complexiteit van internationale vraagstukken is de ‘mythe‘ van de stuurbaarheid ten einde. Turbulente internationale betrekkingen, toegenomen verwevenheid van wereldvraagstukken en verschuivende armoedepatronen verzwakken bestuurlijke controle, zo stelt de AIV. Deze ontwikkelingen dwingen juist tot een veel flexibelere en meer pragmatische samenwerking met landen, internationale organisaties, bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties hier en vooral in ontwikkelingslanden; de partijen die de AIV duidt als ‘actoren’ in Internationale Samenwerking.

In plaats van vasthouden aan ontwikkelingssamenwerking via klassieke kanalen als de Nederlandse overheid, Internationale overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, zou Nederland meer moeten inzetten op het stukje bij beetje opbouwen van activiteiten via flexibele en op vertrouwen gebaseerde combinaties van spelers, zo meent de AIV.

Mondiaal burgerschap
Mondiaal burgerschap krijgt belangrijke aandacht in het advies. Juist omdat de agenda voor Internationale Samenwerking zich verbreedt, zouden steeds meer spelers die zich traditioneel niet primair op ontwikkeling richtten moeten worden betrokken, aldus de AIV. Het organiseren en mobiliseren van dit mondiaal burgerschap, mede ten behoeve van Global Public Goods, noemt de AIV als één van de belangrijke taken voor Nederlandse maatschappelijke organisaties.

De AIV adviseert de organisaties dat dit engageren van mondiaal burgerschap bij de communicatie met het Nederlandse publiek meer aandacht zou moeten hebben dan fondswerving. De wisselwerking tussen ‘actoren’ zoals de titel van het rapport luidt, komt bij mondiaal burgerschap terug doordat maatschappelijke spelers door het mobiliseren van mensen kunnen bijdragen aan draagvlak voor besluiten en beleid van nationale en internationale overheden.

Minister Ploumen
Het advies werd gepresenteerd net voordat minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar beleid voor de komende jaren zal presenteren. Het is volgens ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken serieus meegenomen in de totstandkoming van dat beleid.

De samenvatting en het gehele advies zijn hier terug te vinden.

Ook brancheorganisatie Partos en ontwikkelingsorganisatie ICCO hebben een (positieve) reactie op het advies op hun sites geplaatst.