Geschiedenis

Stichting en NCDO en haar rechtsvoorgangers werken sinds 1970 aan de betrokkenheid van Nederlanders bij duurzame mondiale ontwikkeling. Kennisdeling, burgerparticipatie en vernieuwing vormen een rode draad door die lange geschiedenis. 

NCDO: betrokken bij de wereld sinds 1970
De stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling is in 2003 opgericht - toen de nationale commissie waar zij de opvolger van is, werd ontbonden. Die Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling was tot en met 2002 letterlijk een overheidscommissie die bestond uit vertegenwoordigers van een breed spectrum maatschappelijke organisaties, vakbonden, bedrijfsleven. De commissie bevorderde de betrokkenheid bij mondiale duurzame ontwikkeling veelal via het maatschappelijk middenveld.

Deze NCDO was weer de opvolger van de NCO, ook wel bekend als de Commissie Claus. Aan de oprichting van de NCO in 1970 lagen twee belangrijke internationale verklaringen ten grondslag: het Handvest van de Verenigde Naties uit 1945 en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Deze verklaringen vormden het fundament van alle activiteiten van de NCO en  blijven ons nog altijd inspireren - net als de bevlogenheid en betrokkenheid bij de wereld van onze eerste voorzitter, wijlen prins Claus. 

Brede benadering van duurzame ontwikkeling
NCDO ontstond uit een fusie van NCO en Platform Duurzame Ontwikkeling (PDO). Dit platform verenigde een groot aantal ontwikkelings- en milieuorganisaties die de people, planet, profit-benadering onderschreven. PDO stond in de traditie van een brede benadering van ontwikkeling die in jaren zeventig en tachtig sterk aan belang was toegenomen, met als belangrijke mijlpaal het nog steeds invloedrijke Brundtland-rapport.  

Binnen NCDO is de integrale benadering van sociale, economische en ecologische duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt geweest. Stichting NCDO staat in een lange traditie vol activiteiten gericht op het verbinden van mensen en organisaties rond deze brede agenda en het faciliteren van initiatieven door anderen op dit terrein. 

Stichting NCDO: midden in de maatschappij
Sinds 2003 is Stichting NCDO een zelfstandige stichting die vast heeft gehouden aan haar missie, het bevorderen van kennis en betrokkenheid bij duurzame mondiale ontwikkeling. Het overgrote deel van onze taken zijn vanaf 1970 mogelijk gefinancierd geweest door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat nog steeds een belangrijke partner en financier is. 

Overal in de wereld zoeken burgers naar nieuwe manieren om zelf bij te dragen aan een toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen. Ze verenigen zich in burgerinitiatieven en zoeken naar nieuwe samenwerkingsrelaties met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze veranderingen zijn aan Stichting NCDO niet onopgemerkt voorbijgegaan. Met ingang van 2011 nam Stichting NCDO afscheid van haar subsidietaken en is zij zich gaan richten op haar kennis- en platformfuncties.

Sociaal ondernemerschap
Bij Stichting NCDO werken wij vanuit de overtuiging dat een duurzame en rechtvaardige wereld een zaak is van ons allemaal. Dat wij als burgers, zelf en met elkaar, kunnen bijdragen aan een wereld waarin gelijkheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid leidraad zijn. Onze platforms verbinden burgers, bedrijven, beleidsmakers, scholen, maatschappelijke organisaties  en overheden. Zo creëren zij waarde voor betrokkenen en vervullen zij een rol in een bredere transitie in de samenleving gericht op mondiale duurzaamheid. 

Het werkveld waarin wij opereren verandert snel. Organisaties krimpen, er ontstaan nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van betrokkenheid. Wij transformeren daarbij zelf ook – in een periode van enkele jaren – van een volledig gesubsidieerde organisatie naar een sociale onderneming.